Reisvoorwaarden

Reisovereenkomst

De reisovereenkomst is gesloten wanneer Europa Express de boeking via internet, per post of telefonisch heeft ontvangen, mits de voor de geboekte reis benodigde reserveringen voor de gewenste data daadwerkelijk gemaakt kunnen worden. De reiziger ontvangt ter bevestiging van de gesloten reisovereenkomst een boekingsbevestiging/factuur.
 

Garantieregeling STO Garant en betaalwijze

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Europa Express gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Europa Express wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Europa Express, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Europa Express niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

De STO-reisgarantie geldt voor alle op deze website gepubliceerde reizen. De garantie geldt niet voor een los geboekte treinreis of los geboekt verblijf, waarbij geen samenhang is met een ander reiselement.
 

Annulering

Annulering door de reiziger kan zowel telefonisch (incl. voicemail), per e-mail of (aangetekende) post aan Europa Express gemeld worden. Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag dat Europa Express de melding ontvangt, mits de melding voor 17.00 uur wordt gedaan, anders geldt de eerstvolgende werkdag. De reiziger ontvangt een restitutie van de betaalde reissom na aftrek van annuleringskosten. Deze kosten bedragen: bij annulering tot 42 dagen voor vertrek 15% van de reissom; van 42 dagen t/m 29 dagen voor vertrek 50% van de reissom; van 28 t/m 8 dagen voor vertrek 75% van de reissom; vanaf 7 dagen voor vertrek 100% van de reissom.

In die gevallen waarin het reizen naar de bestemming ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.
 

Wijziging door de reiziger

Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger om wijziging verzoeken. Voor zover mogelijk zal Europa Express de wijziging uitvoeren tegen bijbetaling van € 25,00 per wijziging. Indien de reiziger geen of gedeeltelijk geen gebruik maakt van bij de reissom inbegrepen diensten en voorzieningen, wordt geen restitutie verleend.
 

Wijziging door Europa Express

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat Europa Express voor of tijdens de reis aanpassingen in de reis moet aanbrengen. Daarbij zullen nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk worden vermeden. Indien door de wijziging het karakter van de reis ernstig wordt aangetast, heeft de reiziger het recht de reis kosteloos te annuleren of, als de wijziging tijdens de reis plaatsvindt, ontvangt de reiziger bij afbreking van de reis restitutie naar rato van het aantal niet genoten reisdagen.

 

Aansprakelijkheid

Europa Express draagt zorg voor een goede uitvoering van de reis, in overeenstemming met de reisbeschrijving en voor zover zij hier invloed op kan uitoefenen. De aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit handelen of nalaten van Europa Express bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom. Europa Express is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van de reiziger.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van geldige reisdocumenten en eventuele visa en vaccinatiebewijzen. Kosten die het gevolg zijn van het ontbreken van een dergelijk document komen geheel ten laste van de reiziger.

De reiziger dient zich op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria. Europa Express is niet aansprakelijk indien de reiziger vanwege fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken.

Europa Express kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van uitval of vertragingen van in de reis opgenomen treinen of andere vormen van openbaar vervoer.

De reiziger wordt geadviseerd een reisverzekering af te sluiten. Europa Express aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die onder de dekking van een reisverzekering valt of zou hebben gevallen.

 

Klachten

Een klacht over de uitvoering van de reis dient ter plaatse aan de accommodatiehouder of de lokale contactpersoon gemeld te worden. Als het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kan de reiziger de klacht uiterlijk tot 1 maand na terugkeer schriftelijk (per post of e-mail) melden aan Europa Express. Op deze klacht zal binnen 1 maand na ontvangst gemotiveerd worden geantwoord. Op de reisovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.